Ga naar de inhoud

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter

HBC in 2020

Beste leden, het wordt een uitermate uitdagend jaar voor HBC, en dan met name voor het bestuur. Zoals in de najaarsvergadering al gemeld gaan we financieel zware tijden tegemoet. De BSO heeft besloten om zich in 2020 te vestigen bij de Kennemers. Dat recht hebben ze uiteraard maar dat heeft wel verregaande consequenties voor de begroting van HBC. Er zal veel minder geld binnenkomen wat betekent dat we aan de uitgave kant zullen moeten bezuinigen om een sluitende begroting voor 2020-2021 te presenteren. Alsof dat nog niet genoeg is heeft de gemeente Heemskerk besloten om de bewoners de mogelijkheid te bieden om een papierbak aan te schaffen en dat is helaas ook het geval in de wijk waar wij elke maand het papier ophalen. Ook deze maatregel zal financiële consequenties met zich mee brengen. De inkomsten van BSO en oud papier maken het voor een groot deel mogelijk om uitgaven te doen zoals we dat al jaren gewend zijn en daar komt dus verandering in, en ook niet zo’n beetje ook.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden door het bestuur. De oproep van het bestuur om Niels op te volgen als secretaris is door Chantal Boots opgepakt. Zij heeft te kennen gegeven de taken als secretaris van HBC op zich te nemen. Haar taak als afgevaardigde van de PRAC zal door Kevin Gijsbers worden ingevuld, en hij zal ook zitting gaan nemen in het bestuur. Maar dat is nog niet alles, de TC heeft toegezegd elke bestuursvergadering aanwezig te zijn middels een roulatie systeem. Dit betekent dat het dagelijks bestuur weer compleet is; Chantal als secretaris, Ron als penningmeester en ondergetekende als voorzitter. Daarnaast zijn de volgende commissies ook vertegenwoordigd in het algemene bestuur; Fitzgerald als bestuurslid beheer, Kevin als bestuurslid PRAC en een TC lid bij roulatie.

Formeel moeten de diverse nieuwe bestuursleden nog wel door de ledenvergadering worden gekozen zoals in het onderstaande artikel van de statuten wordt vermeld. Deze statuten kunt u vinden op onze website onder het tabje lidmaatschap en dan: de club.

Artikel 19 1. Het bestuur treedt af op de jaarlijkse algemene vergadering; de bestuursleden zijn direct herkiesbaar. 2. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, dan kan het bestuur een nieuwe kandidaat stellen door publicatie daarvan in het verenigingsorgaan. Indien binnen vier weken na deze publicatie geen tegenkandidaat bij het bestuur is aangemeld, wordt de door het bestuur voorgedragen kandidaat geacht te zijn verkozen. Het stellen van een tegenkandidaat dient door ten minste vijf stemgerechtigde leden te worden ondersteund. Het bestuur is verplicht binnen vier weken na de kandidaatstelling een algemene vergadering uit te schrijven waarop een stemming over de kandidaten voor de vacature binnen het bestuur zal plaats vinden.

Het bestuur gaat echter geen aparte algemene vergadering uitroepen om voornoemde nieuwe bestuursleden te kiezen, dat doen we in de voorjaarsvergadering waarin ook de begroting voor het korfbaljaar 2020-2021 wordt gepresenteerd. Mochten zich tegenkandidaten melden dan zullen we uiteraard de procedure volgen zoals beschreven in de statuten.

Qua bezetting hebben we het als bestuur allemaal goed voor elkaar, nu de financiën nog………….

Het bestuur wenst iedereen een gezond en sportief 2020.

Namens het bestuur, Henri Kouwenhoven.