Meteen naar de inhoud

Ledenvergadering 2014

De jaarlijkse vergadering wordt dit jaar gehouden op:

Maandag 15 december 19:30 uur. (kantine open vanaf 19.00)

AGENDA

 1.  Opening
 2.  Ingekomen stukken en mededelingen
 3.  Vaststellen agenda
 4.  Vaststellen notulen ledenvergaderingen eerste en tweede ledenvergadering HBC gehouden op 6 november 2013 en 2 december 2013
 5. Jaarverslag: Secretariaat, Financieel en Commissies
 6.  Verslag Kascontrolecommissie
               Voorstel decharge bestuur
               Verkiezing kascontrolecommissie
 7. Besturen met een Visie
              Verleden, heden, toekomst

Pauze

 1. Jubilarissen
 2. Bestuursverkiezing
  • Voorzitter: Henri Kouwenhoven. Herkiesbaar
  • Secretaris: Niels Blaauw. Herkiesbaar
  • Penningmeester: Els Laanbroek. Niet herkiesbaar
  • Bestuurslid TC: Joeri Bulatoff. Aftredend
  • Bestuurslid Beheer: Bas Werdekker. Herkiesbaar
  • Bestuurslid PR- en Activiteiten: Ineke van ’t Hoff. Herkiesbaar
 3. Begroting
  • Seizoen 2015-2016
 4. Rondvraag *
 5. Sluiting

Alle leden van HBC zijn welkom.

Leden vanaf 15 jaar hebben stemrecht. Leden tot 15 jaar hebben stemrecht via een aanwezige ouder/wettelijke vertegenwoordiger.

* Heeft u iets voor de rondvraag, graag voor 1 december sturen naar het secretariaat